רשימת פרסומים של גבריאלה שלוספרים בעברית

גבריאלה שלו דיני חוזים – התרופות   (2009, הוצאת דין )

עם יהודה אדר


גבריאלה שלו דיני חוזים – החלק הכללי, לקראת קודיפיקציה של המשפט האזרחי   (2005, הוצאה מיוחדת לתלמידי הקריה האקדמית אונו)


גבריאלה שלו דיני חוזים – החלק הכללי, לקראת קודיפיקציה של המשפט האזרחי   (2005, הוצאת דין )


גבריאלה שלו דיני חוזים   (1999, הוצאת האוניברסיטה הפתוחה)

3 כרכים


גבריאלה שלו חוזים ומכרזים של הרשות הציבורית   (1999, הוצאת דין )


גבריאלה שלו דיני חוזים   (1995, מהדורה שניה, הוצאת דין )


גבריאלה שלו דיני חוזים   (1990, הוצאת דין )


גבריאלה שלו תוכן החוזה   (במסגרת הסדרה פירוש לחוקי החוזים בעריכת ג' טדסקי, הוצאת המכון למחקרי חקיקה ולמשפט השוואתי, ירושלים,1988)


גבריאלה שלו חוזי רשות בישראל   (1985, אבישר)


גבריאלה שלו פגמים בכריתת חוזה   (במסגרת הסדרה פירוש לחוקי החוזים בעריכת ג' טדסקי, הוצאת המכון למחקרי חקיקה ולמשפט השוואתי, ירושלים,1981)


גבריאלה שלו כריתת חוזה   (במסגרת הסדרה פירוש לחוקי החוזים בעריכת ג' טדסקי, הוצאת המכון למחקרי חקיקה ולמשפט השוואתי, ירושלים,1978)


גבריאלה שלו חוזה לטובת אדם שלישי   (במסגרת הסדרה פירוש לחוקי החוזים בעריכת ג' טדסקי, הוצאת המכון למחקרי חקיקה ולמשפט השוואתי, ירושלים,1977)


גבריאלה שלו תניות פטור בחוזים   (1974, בהוצאת המכון למחקרי חקיקה ולמשפט השוואתי,ירושלים )


ספרים בעברית (עריכה)

גבריאלה שלו   ספר זיכרון לגד טדסקי   (1995)

יחד עם יצחק אנגלרד, אהרן ברק ומרדכי ראבילו


גבריאלה שלו   ספר זוסמן   (1984)

יחד עם אהרן ברק, יצחק זמיר, חיים כהן ונפתלי ליפשיץ


גבריאלה שלו   מדור חוק ומשפט בכרכים החדשים של האנציקלופדיה העברית   ()


גבריאלה שלו   הפירוש הקצר לחוקים במשפט הפרטי   ()

יחד עם מרדכי ראבילו ואיל זמיר


מאמרים בעברית
גבריאלה שלו "דין פירוש החוזה - על מחלוקת פוסקים והסכמת הצדדים" קרית המשפט דין פירוש החוזה - על מחלוקת פוסקים והסכמת הצדדים (תש"ע) עם אפי צמח
 
קישור למאמר

גבריאלה שלו "חופש העיסוק וחופש החוזים" ספר מנחם גולדברג 486 (הוצאת סדן, 2002)
 
גבריאלה שלו "הסוחר מוונציה בראי המשפט הישראלי" עלי שיח חוברת 50 61 (הוצאת הקיבוץ המאוחד, 2003)
 
גבריאלה שלו "לשון, מושג ותורת משפט: לקראת קודיפיקציה של המשפט האזרחי" ספר לבונטין 327 (2013)
 
המאמר

גבריאלה שלו "מיהם שליטי החוזה (דיון נוסף בהלכת אפרופים)" ספר מישאל חשין 645 (2009)
 
גבריאלה שלו "פסק הדין בפרשת כנפי – תיחכום משפטי ושיקולי צדק" המשפט גיליון 26 51 (2009)
 
גבריאלה שלו "תחכום משפטי ושיקולי צדק – בעקבות בג"ץ 221/86 כנפי נ' בית הדין הארצי לעבודה " המשפט 26 51 (2008)
קישור לאתר מכירת הספר / ההוצאה לאור
 
גבריאלה שלו "תרופות בשל הפרת חיוב – מבט על פרק התרופות בהצעת הקודקס האזרחי החדש" קרית המשפט ו 185 (2006) עם יהודה אדר
 
גבריאלה שלו "שחיקתו ההולכת ונמשכת של עקרון חופש החוזים" קרית המשפט ה 335 (2004)
 
גבריאלה שלו "תרומתו של שמגר לדיני החוזים: עיון, ערכים וחכמת המעשה" ספר שמגר חלק ג 157 (2003)
 
גבריאלה שלו "עוד על עקרון תום הלב" קרית המשפט ג 121 (2002)
 
גבריאלה שלו "הסכמים ג'נטלמניים (שם זמני)" משפטים לב 3 (2002)
 
גבריאלה שלו "סוס הפרא – לאן או מה ארע לתקנת הציבור?" קרית המשפט 21 ב (2002)
 
גבריאלה שלו "פרשנות החוזה – תורת ברק" המשפט ח 23 (2002)
 
גבריאלה שלו "השפעת חוק יסוד: כבוד האדם וחרותו על דיני החוזים" קרית המשפט א 41 (2001)
 
גבריאלה שלו "מכרזים פרטיים" משפטים 179 כט (1998)
 
גבריאלה שלו "חופש וצדק בדיני חוזים" שנתון משפט העבודה 153 (1995)
 
גבריאלה שלו "לזכרו של גד טדסקי – דברים במלאת שלושים למותו" האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים 25 (1995)
 
גבריאלה שלו "לקראת דיני סיכול חדשים" ספר זיכרון לגד טדסקי 607 (1995)
 
גבריאלה שלו "מכרזים ציבוריים לאחר חוק חובת המכרזים" מחקרי משפט 393 יב (1995)
 
גבריאלה שלו "מכרזים ציבוריים לאחר חקיקת חוק חובת המכרזים" משפט וממשל ב 455 (1994)
 
גבריאלה שלו "ירושלים בין ונציה לבלמונט – הערות על שניותו של המשפט" משפטים כג 13 (1994)
 
גבריאלה שלו "דפנה ברק, האחריות החוזית של רשויות המינהל (ביקורת ספרים) " משפט וממשל א 557 (1993)
 
גבריאלה שלו "הסכמים פוליטיים" עיוני משפט טז 215 (1992)
 
גבריאלה שלו "חוזה הסותר את תקנת הציבור" ספר אורי ידין כרך ב 229 (1991)
 
גבריאלה שלו "ארבעים שנה לדיני החוזים" משפטים יט 651 (1990)
 
גבריאלה שלו "זכרון דברים ותום לב" משפטים יט 457 (1990)
 
גבריאלה שלו "חובת הגילוי בחוזי ביטוח" הפרקליט מ 20 (1990)
 
גבריאלה שלו "ההליך הטרום חוזי" עיוני משפט יד 293 (1989)
 
גבריאלה שלו "מה נותר מחופש החוזים" משפטים יג 465 (1988)
 
גבריאלה שלו "אריאל בן-נון: חוק החוזים האחידים (ביקורת ספרים)" משפטים יג 665 (1988)
 
גבריאלה שלו "הבטחה, השתק ותום לב" משפטים יז 295 (1987)
 
גבריאלה שלו "חוזה רשות: הדין והדיין" עיוני משפט יא 201 (1986)
 
גבריאלה שלו "השתחררות המדינה מחוזה" ספר זוסמן 159 (1984)
 
גבריאלה שלו "המדינה כצד לחוזה אחיד" משפטים יב (1981)
 
גבריאלה שלו "טעות בחתימה – האמנם "לא נעשה דבר"?" משפטים יא (1981)
 
גבריאלה שלו "פגמים בכריתת חוזה – קווים מנחים" משפטים יא (1981)
 
גבריאלה שלו "האם חייבת המדינה לכבד את התחייבויותיה החוזיות?" הפרקליט לג (1980)
 
גבריאלה שלו "האם חלה תורת ההפרה היסודית במשפט הישראלי" משפטים ח 466 (1978)
 
גבריאלה שלו "זכות צד לחוזה וזכות אדם שלישי ערב חוק החוזים החדש" עיוני משפט ה 141 (1976)
 
גבריאלה שלו "סעיף 12 לחוק החוזים: תום לב במשא ומתן" משפטים ז 118 (1976)
 
גבריאלה שלו "צדק ודין חוזים" משפטים ו 544 (1974)
 
גבריאלה שלו "להוכחת תנאי מאוחר" משפטים ד 653 (1973)
 
גבריאלה שלו "תוקפה והיקפה של תניית פטור בתכנית ההגרלות של מפעל הפיס" משפטים ה 173 (1973)
 
גבריאלה שלו "הפרת חוזה וביטולו" משפטים ב 652 (1971)
 
גבריאלה שלו "חוזה נספח" משפטים א 577 (1969)
 
גבריאלה שלו "שוויון בדיני החוזים" בתוך: ספר מנשה שאוה - מחקרים במשפט לזכרו, 115 ( 2006)
 
מאמרים אחרים בעברית

גבריאלה שלו "ערכם וחשיבותם של מונחי משפט"  בתוך  (2012)

הרצאה באקדמיה ללשון העברית.

 
קישור למאמר

פרקים מספר באנגלית


Gabriela Shalev   "Contract Law, Israel"  in  International Encyclopedia of Law (Kluwer Law International, 2000)

מונוגרפיה במסגרת האנציקלופדיה הבינלאומית למשפט


Gabriela Shalev   "Israel"  in  Elgar Encyclopedia of Comparative Law (Edward Elgar Publishing2006)


Gabriela Shalev   "The Applicability of Human Rights Standards to Private Corporations"  in  Israeli Reports to the XVI International Congress of Comparative Law 69 (The Harry Sacher Institute for Legislative Research and Comparative Law2006)


Gabriela Shalev   "The 'Gentlemen's Agreement' in Legal Theory and in Modern Practice"  in  Israeli Reports to the XV International Congress of Comparative Law 67 (The Harry Sacher Institute for Legislative Research and Comparative Law2004)


Gabriela Shalev   "Constitutionalization of Contract Law"  in  Towards a new European Ius Commune 205 ( A. Gambaro and A.M. Rabello eds.1999)


Gabriela Shalev   "Contract Law"  in  Introduction to the Law of Israel (Kluwer1996)


Gabriela Shalev   "International Sale of Goods between Europe and Israel"  in  Essays on European Law and Israel 1113 (The Harry Sacher Institute for Legislative Research and Comparative Law1996)


Gabriela Shalev   "Contract Law"  in  The Law of Israel: General Surveys 198 (The Harry Sacher Institute for Legislative Research and Comparative Law1995)


Gabriela Shalev   "Codification of Private Law and Consumer Protection"  in  European Legal Tradition and Israel 493 (The Harry Sacher Institute for Legislative Research and Comparative Law1994)


Gabriela Shalev   "Negotiating in Good Faith"  in  Equity and Contemporary Legal Developments 818 (The Harry Sacher Institute for Legislative Research and Comparative Law1992)


Gabriela Shalev   "Precontractual Liability in Israel"  in  Precontractual Liability 179 (Kluwer1990)


מאמרים באנגלית


Gabriela Shalev "The Law of Remedies in a Mixed Jurisdiction: The Israeli Experience"   111 Tulance Europeance Civil Law Forum 23 (2008)

With Y. Adar


Gabriela Shalev "Interpretation in Law: Chief Justice Barak's Theory"   36 Is.L.Rev. 123 (2002)


Gabriela Shalev "Public Tendering Procedures in Israel"   Public Procurement Law Review 105 (1998)

with Eyal Gur


Gabriela Shalev "Public Procurement Contracts in Israel"   Public Procurement Law Review 185 (1997)


Gabriela Shalev "Political Agreements"   26 Is.L.Rev. 442 (1992)


Gabriela Shalev "Forty Years of Contract Law"   24 Is.L.Rev. 652 (1990)


Gabriela Shalev "Standard Contracts Under Israeli Law"   10 Tel Aviv University Studies in Law 229 (1990)


Gabriela Shalev "The Pre-Contractual Process under Israeli Law"   ISRAELI REPORTS TO THE 13TH INTERNATIONAL CONGRESS OF COMPARATIVE LAW 15 (1990)


Gabriela Shalev "Government Contracts in Israel"   18 Public Contract Law Journal 34 (1988)


Gabriela Shalev "Unenforceable and Unjustifiable Contracts"   21 Is.L.Rev. 425 (1987)


Gabriela Shalev "Good Faith in Public Law"   18 Is.L.Rev. 127 (1983)


Gabriela Shalev "Administrative Contracts"   14 .Is.L.Rev 444 (1979)


Gabriela Shalev "Exemption Clauses and Third Parties in English and Israeli Law"   13 .Is .L. Rev 474 (1978)


Gabriela Shalev "Control over Exemption Clauses: A Comparative Synthesis"   1 B.C. Int'l & Comp. L. Rev. 11 (1977)


Gabriela Shalev "Third Party Beneficiary: A Comparative Analysis"   11 Is.L.Rev 315 (1976)


Gabriela Shalev "A Source Study of Israel's Contract Codifications"   35 Louisiana Law Review 1091 (1975)

with S. Herman


Gabriela Shalev "From Common Law to Independence"   Tel Aviv University Studies in Law 33 (1975)


Gabriela Shalev "Comments on Contracts (General Part) Law, 1973"   9 Is.L.Rev 274 (1974)


Gabriela Shalev "The Validity of Clauses Excluding or Limiting Liability"   Israeli Reports to the 9th International Congress on Comparative Law 43 (1974)


Gabriela Shalev "Remedies on Anticipatory Breach"   8 Is. L. Rev. 123 (1973)