מיומנויות חברתיות ותקשורת בינאישית, ידע וכלים. הקורס יכלול את ההתערבות הקוגניטיבית-חברתית (SCIT)

 

על הקורס

ניהול מחלה והחלמה (IMR) הינה התערבות פסיכו-שיקומית המבוססת ראיות, שמטרותיה הכלליות הן לאפשר למתמודד לרכוש ידע ולפתח מיומנויות המסייעות לו לנהל את מחלתו ולצמצם את השפעות הסימפטומים על חייו, תוך הצבת והשגת יעדים ומטרות אישיות בעלות משמעות עבורו.  ההתערבות מורכבת מתוכנית מקיפה המוגשת כחוברת עבודה וכוללת: מידע לגבי המחלה ואופן הטיפול בה, אסטרטגיות המקדמות בחירה ושימוש יעיל בתרופות, דרכי התמודדות עם לחץ וסימפטומים, הכשרה במיומנויות חברתיות והכנת תוכנית להפחתת הישנות המחלה. העברת ההתערבות מתבססת על שימוש בטכניקות פסיכו-חינוכיות, קוגניטיביות-התנהגותיות ו ומוטיבציוניות.

למי מיועדת תוכנית ההכשרה הליווי וההטמעה?

תוכנית ההכשרה מיועדת למנהלים, עובדים בכירים ועובדי שיקום (אנשי מקצוע, עובדים סמך מקצועיים כמדריכי שיקום, חונכים וצרכנים נותני שירות) בתחום טיפול ושיקום בברה"נ, בעלי ניסיון בעבודה בתחום השיקום של שנה ויותר.

 

מטרות הקורס: הכשרת עובדי שיקום כמנחים מקצועיים ליישום ההתערבות במסגרות השיקום השונות, בהווה ובעתיד תוך הרחבת שילוב גישת ההחלמה בפרקטיקה היום יומית, זאת על ידי הקניית כלים ומיומנויות מגוונות למנחים. הלמידה מתבצעת הן באופן תיאורטי והן באופן יישומי תוך ליווי והדרכה מקצועיים המתמקדות בליווי העברת ההתערבות IMR במהלך כל שלבי הקורס.

תכנים  מרכזיים בקורס: הכרות עם ההתערבות ניהול מחלה והחלמה, רקע לפיתוח המודל, תוכן ההתערבות, אסטרטגיות ומיומנויות להעברתה ויישומה ובשטח, תוך חשיפה לידע בנושא החלמה, מידע לגבי המחלה ואופן הטיפול בה, אסטרטגיות המקדמות את הבחירה ושימוש יעיל בתרופות, דרכי התמודדות עם דחק וסימפטומים, הכשרה במיומנויות חברתיות, הכנת תוכנית למניעת הישנות המחלה, אסטרטגיות קוגניטיביות התנהגותיות, מוטיבציוניות ופסיכו-חינוכיות.

למידע נוסף על IMR:

http://mentalhealth.samhsa.gov/cmhs/communitysupport/toolkits/illness/

מבנה הקורס

לקורס שלושה שלבים:

שלב ראשון: הכשרה ראשונית של שני מפגשים מרוכזים ( 6 שעות אקדמיות כל מפגש, שבוע אחרי שבוע) שתכלול הקניית ידע תיאורטי ויישומי, כולל התנסות ותרגול כהכנה להנחיית IMR

שלב שני: החל מהחודש השני לקורס: יתקיים אחת לשבועיים-שלושה מפגש של 4 שעות אקדמיות שיכלול הדרכה קבוצתית ומפגשי העשרה. תאריכים מדויקים ימסרו בתחילת הקורס.

הלימוד יהיה בחלקו פרונטאלי ובחלקו סדנאי, כולל למידת עמיתים, הסטודנטים יתבקשו להציג את עבודתם בשטח, וסוגיות העולות בעשייה בשטח, תוך תרגול מעשי של אסטרטגיות ומיומנויות הנחיה וכלים ליישום התערבות.

** סילבוס סופי עם מערכת שעות מדויקת יחולק לסטודנטים שיתקבלו לקורס.

יישום ההתערבות בשטח: כחלק מרכזי מתהליך הלמידה ניתן דגש ליישום ההתערבות בשטח, לפיכך לאחר הלמידה הראשונית, (חודש אחרי תחילת הקורס) הסטודנטים יתבקשו להתחיל להנחות  קבוצת IMR שבועית בשרות בו הם עובדים.

חשוב לדעת: הקבוצה תונחה על ידי שני מנחים, במסגרת עבודתם בשטח (אישור למנחה יחיד יינתן רק במקרים חריגים).

משתתפים:

הקורס מיועד ל-30 משתתפים (לפחות 2 מכל ארגון), שיוכשרו כמנחי התערבות “ניהול מחלה והחלמה”.  הוא נועד לאנשי מקצועי ,מדריכי שיקום וצרכנים נותני שירות. נדרשת לפחות שנת ניסיון בשטח בעבודה בתחום בריאות הנפש.

דרישות הקורס

·          ההתערבות ניהול מחלה והחלמה נשענת על חוברת עבודה, הדרושה לכל משתתף בקבוצת ההתערבות, לכן על הארגון להתחייב לספק את החוברות למשתתפי הקבוצה.

·         כל סטודנט מחויב למלא אחר המטלות שיוצגו בסילבוס שיחולק עם קבלת המועמדים לקורס ויוסברו בתחילת הקורס (מטלות אלו הם תנאי לקבלת התעודה). המטלות כוללות בין היתר נוכחות חובה והשתתפות פעילה בהדרכות ובימי הלמידה, הצגת מקרה, כתיבת דו”ח שבועי על הנחיית ההתערבות.

·         על המשתתף להגיע לימי הלמידה, הכשרה והדרכה באופן סדיר, חובת השתתפות 90% מימי ההכשרה ו90% מימי ההדרכה והעשרה במהלך השנה. כמו כן על המנחים להנחות באופן סדיר, אחת לשבוע ועד לסיום הקורס את ההתערבות בשטח.

·         נדרשת מחויבות להפעלת ההתערבות במהלך הקורס (תחילת ההתערבות סוף נובמבר וסיומה סוף יולי)  והמשך הפעלת התערבות לפחות עוד שנה נוספת העוקבת את הקורס (לצורך הטמעת ההתערבות), באופן קבוצתי או פרטני. על המועמדים להגיש טופס הצהרה (מצ”ב בנספח), בו מוצג אופן היישום של ההתערבות במהלך הקורס, ולאחריו.  במידה ומועמד מכל סיבה שהיא לא יכול להתחייב להנחיה רציפה מתחילת ההתערבות ועד לסופה, לא יוכל להתקבל לקורס.

·         במידה ולא מסיים את חובותיו לקורס, לא יוכל להשתתף בקורס אחר בביה”ס לשיקום עד שלא ישלים את חובותיו כנ”ל.

·         העובד המשתתף בקורס מחוייב בהמשך עבודה של שנה לפחות מסיום הקורס בשרות שיקומי כלשהו במערך השיקום בבריאות הנפש בקהילה. עם עזיבת מקום העבודה השיקומי בטרם חלפה שנה לפחות מסיום הקורס, יידרש להחזיר את סכום מימון הקורס ששולם על ידי משרד הבריאות.

תנאי קבלה:

·         הרשמה הינה על פי צמד מנחים (2 מנחים ממסגרת), באחד התפקידים הבאים: מדריכי שיקום, אנשי מקצוע או צרכנים נותני שירות, בעלי ניסיון בתחום השיקום בבריאות הנפש של שנה לפחות.

** עדיפות תינתן לצמד מנחים בהם יהיה לפחות איש מקצוע אחד ביחידת ההנחיה.

·         לפני תחילת הקורס יתקיימו ראיונות קבלה.

עדיפות תינתן לארגונים שיציעו תכנית להרחבת הטמעת ההתערבות בארגונם מעבר לעובדים המשתתפים בתכנית הלימודים.

עלות הקורס

עלות למשתתף - 1,740 ₪. השתתפות משרד הבריאות - 4,050 ₪