רשימת פרסומים של עמיחי כהןספרים בעברית

עמיחי כהן יורים ושופטים – בטחון ומשפט בישראל   (ידיעות ספרים,2014, ביחד עם סטיוארט כהן)


פרקים מספר בעברית

עמיחי כהן   "ניתוח כלכלי של משפט בינלאומי"  בתוך  ניתוח כלכלי של המשפט (ביחד עם אייל בנבנישתי; אוריאל פרוקצ'יה, עורך2013)


מאמרים בעברית
עמיחי כהן "הלכה והליך: ניתוח מוסדי של פסיקות בית המשפט העליון ביחס לציבור החרדי" תרבות דמוקרטית 15, 276 (2014)
 
עמיחי כהן "אסטרטגיות של צדק לאומי: התמודדותם של בתי משפט לאומיים עם ביקורת בין-לאומית על החלטותיהם " בתןך: צדק שלי, צדק שלך - צדק בין תרבויות 483 (2010)
 
עמיחי כהן "הבחירה הציבורית - עקרונות ומחקר בישראל" קרית המשפט 7 115 (2008)
 
עמיחי כהן "שותפות בלתי שווה? קליטתם של כללי המשפט הבינלאומי למשפט הישראלי על ידי בית המשפט העליון: המקרה של השטחים " מאזני משפט 6 157 (2007)
 
עמיחי כהן "הבחירה הציבורית ופרשנות תכליתית " משפט וממשל 11(1) 317 (2007)
 
עמיחי כהן "על הספר: "המשפט הבינלאומי בין מלחמה לשלום"" הפרקליט 49(2) 543 (2007)
 
עמיחי כהן "בית המשפט העליון והעימות הישראלי-ערבי: מבט מן המשפט הבינלאומי" קרית המשפט 6 263 (2006)
 
מאמרים אחרים בעברית

עמיחי כהן "המשפט הפלילי הבינלאומי "  בתוך  בתוך: משפט בינלאומי מהדורה שניה (2010)

 

ספרים באנגלית


, Amichai Cohen   Israel's National Security Law: Political Dynamics and Historical Development   (Routledge Press,2012)

with Stuart A. Cohen


פרקים מספר באנגלית


Amichai Cohen   "Guardians and Guards: The Israeli Supreme Court’s Role in Matters of National Security"  in  Civil Military Relations in Israel 171 (E. Rossman Ed., Lexington Books2014)


Amichai Cohen   "Israel's Dichotomous Attitude Towards International Humanitarian Law: Causes Consequences, Implication"  in  Routledge Israel in the World: Between Exceptionalism and Legitimacy 51 (With Stuart A. Cohen; Emanuel Adler Ed.2012)


Amichai Cohen   "The Lebanon War and the Application of the Doctrine of Proportionality"  in  The Doctrine of Proportionality (ICFAI University Press2009)


Amichai CohenAmichai Cohen   "Domestic Courts and Sovereignty"  in  The shifting allocation of authority in international law: considering sovereignty, supremacy and subsidiarity 265 (Y. Shany et al. Ed. Oxford: Hart Publishing2008)


מאמרים באנגלית


Amichai Cohen "Legal Advisors in the Armed Forces"   Political and Military Sociology: An Annual Review (2014)


Amichai Cohen "War is Governance: Explaining the Logic of the Laws of War from a Principal –Agent perspective"   112 Michigan Law Review 1363 (2014)


Amichai Cohen "Beyond the Grave Breaches Regime: The Duty to Investigate Alleged Violations of International Law Governing Armed Conflicts"   14 Yearbook of International Humanitarian Law 37-85 (2012)


Amichai Cohen "Israel and IHL: Between the Neo-Realism of State Security and the soft Power of Legal Acceptability"   26 Israel Studies 1 (2011)

with Stuart A. Cohen


Amichai Cohen "Legal Operational Advice in the Israeli Defense Forces: The International Law Department and the Changing Nature of International Humanitarian Law"   The Connecticut Journal of International Law Vol. 26, No. 2, 367 (2010)


Amichai Cohen "A development of Modest proportions: The Application of the Principle of Proportionality in the Targeted Killing case"   5(2) J. Int'l Crimi. J. 310 (2010)

with Yuval Shany


Amichai Cohen "Operation Cast Lead and the Principle of Proportionality"   35 Rutgers Law Review (2009)


Amichai Cohen "Economic Sanctions in International Humanitarian Law – Suggested Principles"   42 Israel Law Review 117 (2009)


Amichai Cohen "Rules and Standards in the Application of IHL"   41 Isr. L. Rev. 41 (2008)


Amichai Cohen "Administering the Territories: An Inquiry into the Application of International Humanitarian Law by the IDF in the Territories"   38(3) Isr. L. Rev. 24 (2005)


Amichai Cohen "Bureaucratic Internalization: Domestic Governmental Agencies and the Legitimization of International Law"   36(4) Georgetown J. Int'l L. 1079 (2005)


Amichai Cohen "Review Essay on International Law by Robbie Sabel"   38 Israel L. Rev. 197 (2004)


מאמרים אחרים באנגלית


Amichai Cohen   "The Turkel Commission’s Flotilla Report (Part One): Some Critical Remarks"  in  EJIL: Talk! (2011)

with Yuval Shany

Link to Book website


Amichai Cohen   "Proportionality in Modern Asymmetrical Wars "  in  Policy Paper, Jerusalem Center for Public Affairs (2009)

Link to Book website


Amichai CohenAmichai Cohen   "Proportionality in the Modern Law of War: An Unenforceable Norm, or the Answer to our Dilemma?"  in  Perspectives – BESA center, Bar Ilan University (2006)

Link to Book website