רשימת פרסומים של רון ש' קליינמןספרים בעברית

רון ש' קליינמן דרכי קניין ומנהגי מסחר במשפט העברי: משפט, ריאליה והיסטוריה   (2013, פרסומי הפקולטה למשפטים: ההוצאה לאור של אוניברסיטת בר אילן)


פרקים מספר בעברית

רון ש' קליינמן   "מאוּלמו של הדיין לעוֹלמו של עובד הציבור: שלושה דגמים לפתרון מצבים של ניגוד עניינים"  בתוך  בתוך: עיונים במשפט עברי ובהלכה: דיין ודיון, 159 (יעקב חבה ועמיחי רדזינר, הוצאת אוניברסיטת בר אילן2007)

להורדת המאמר

מאמרים בעברית
רון ש' קליינמן "מכירת עליות וכיבודים ('מכירת מצוות') בבית הכנסת: המנהג, התפתחותו וטעמיו" כנישתא 4 רעט (תש"ע)
 
רון ש' קליינמן "'מי שפרע': דת, חברה ומשפט" מחקרי משפט כו 179 (2010)
 
להורדת המאמר

רון ש' קליינמן "'קניין סיטומתא': מנהגי הסוחרים בדרכי הקניין במשפט העברי - בסיס עיוני ויישומים במשפט האזרחי המודרני " מחקרי משפט: כד 243 (2008)
 
להורדת המאמר

רון ש' קליינמן "תקיעת כף - שבועה, התחייבות וקניין: משפט עברי, גרמני וצרפתי בימי-הביניים " שנתון המשפט העברי 24 265 (2007)
 
רון ש' קליינמן ""תיבת מאהריט"ש לא ידענא פירושו": מתודולוגיה של חשיפת משמעות הלכתית של מונח לועזי" דיני ישראל 23, 137 (2005)
 
רון ש' קליינמן "תאונות דרכים שאינן "תאונות דרכים". " קרית המשפט 5 375 (2005)
 
להורדת המאמר

רון ש' קליינמן "'אין ציבור עני' - גלגולו של כלל הלכתי" סידרא 20 195 (2005)
 
רון ש' קליינמן "ויינקוף - פרק בתולדות מנהגי הסוחרים בימי-הביניים: הלכה, ריאליה והיסטוריה" דיני ישראל כב 221 (2003)
 
רון ש' קליינמן "כפיית נורמות של "לפנים משורת הדין" על גופים צבוריים ‬" ספר שמגר א 469 (2003)
 
להורדת המאמר

רון ש' קליינמן ""האי סיטומתא קניא" (ב"מ עד ע"א) - פרשנות המימרה וריאליה תלמודית " סידרא 18 103 (2003)
 
רון ש' קליינמן "מכירת עליות וכיבודים בבית הכנסת: היבטים של מנהג והלכה" בתוך: ספר הזיכרון לפרופ' מאיר בניהו () (עתיד להתפרסם)
 
להורדת המאמר

מאמרים אחרים בעברית

רון ש' קליינמן "האם חוקי המדינה מחייבים כ'מנהג' גם את מי שאינו מכיר אותם?"  בתוך  תחומין לג 93-82 (תשע"ג)

 
להורדת המאמר

רון ש' קליינמן "החוק האזרחי במדינה – 'מנהג המדינה'?"  בתוך  תחומין לב, 261 (2012)

 
להורדת המאמר

רון ש' קליינמן "כרטיס אשראי ומסחר אלקטרוני אינם יוצרים ’קנין’ "  בתוך  תחומין כט, 21 (2009)

 
להורדת המאמר

פרקים מספר באנגלית


Ron S. Kleinman , Amal Jabareen   "Transfer of Ownership in E-Commerce Transactions from the Perspective of Jewish Law: In Light of Israeli and American Law"  in  The Oxford Handbook Of Judaism And Economics 499 ( Aaron Levine ed.2010)


מאמרים באנגלית


Ron S. Kleinman "Do the Parties to a Contract Need Actual Knowledge of Civil Laws or Commercial Practices in Order for these Laws or Practices to Function as Valid Customs in Jewish Law?"   Jewish Law Association Studies 21 (forthcoming)


Ron S. Kleinman "Civil Law as Custom: Jewish Law and Secular Law – Do they Diverge or Converge?"   The Review of Rabbinic Judaism 14 11 (2011)


Ron S. Kleinman "The Power of Monetary Customs to Override the Law: On the Innovative Approach of Rabbi Isaac Alfasi and his Influence on Medieval Spanish Rabbis"   Jewish Law Association Studies, 19, Jewish Commercial Law 101 (2009)


Ron S. Kleinman "Delivery of Keys (Traditio Clavium) as a Mode of Acquisition: Between Jewish and Roman Law"   Jewish Law Association Studies 16 123 (2007)


Ron S. Kleinman "Early Interpretations of the Bible and Talmud as a Reflection of Medieval Legal Realia"   Jewish Law Annual 16 25 (2006)


Ron S. Kleinman "Conflicts of Interest of Public Officials in Jewish Law: Prohibition, Scope and Limitations"   Jewish Law Association Studies 10 93 (2000)


מאמרים אחרים באנגלית


Ron S. Kleinman   "Conflict of Interest of Public Officials"  in  40 Justice 38 (2004)