ניהול מחלה והחלמה, Illness Management and Recovery - IMR

על הקורס

ניהול מחלה והחלמה (IMR) הינה התערבות פסיכו-שיקומית המבוססת ראיות, שמטרותיה הן לאפשר למתמודד לרכוש ידע ולפתח מיומנויות המסייעות לו לנהל את מחלתו והחלמתו ולצמצם את השפעות הסימפטומים על חייו, תוך הצבה והשגת יעדים ומטרות אישיות בעלות משמעות עבורו.  ההתערבות מורכבת מתוכנית מקיפה המוגשת כחוברת עבודה וכוללת: מידע לגבי המחלה ואופן הטיפול בה, אסטרטגיות המקדמות בחירה ושימוש יעיל בתרופות, דרכי התמודדות עם לחץ וסימפטומים, הכשרה במיומנויות חברתיות והכנת תוכנית להפחתת הישנות המחלה. העברת ההתערבות מתבססת על שימוש בטכניקות פסיכו-חינוכיות, קוגניטיביות-התנהגותיות ומוטיבציוניות.

למי מיועדת תוכנית ההכשרה הליווי וההטמעה?

הקורס מיועד לאנשי מקצוע ,מדריכי שיקום וצרכנים נותני שירות העובדים בתחום הטיפול והשיקום בברה"נ, בעלי ניסיון בתחום של שנה ויותר. יתקבלו מנחים המגיעים בזוגות מאותו שירות, כאשר מחויב כי לפחות אחד מבני הזוג יהיה איש מקצוע, ושני הסטודנטים בעלי ותק של שנה לפחות בעבודה בארגון עצמו.

 

מטרות הקורס: הכשרת העובדים כמנחים מקצועיים ליישום ההתערבות במסגרות השונות. בסיום  הקורס המנחים ירחיבו את הידע שלהם  לגבי גישת ההחלמה בפרקטיקה היום יומית, יכירו  כלים ומיומנויות מגוונות המקדמות ניהול עצמי של תהליכי החלמה ומחלה אישיים. הלמידה מתבצעת הן באופן תיאורטי והן באופן יישומי תוך ליווי והדרכה המתמקדות בליווי העברת ההתערבות במהלך כל שלבי הקורס.

מבנה הקורס

לקורס שני שלבים:

שלב ראשון: סדנא ראשונית של שני מפגשים מרוכזים ( 6 שעות אקדמיות בכל מפגש), שתכלול הקניית ידע תיאורטי ויישומי, כולל התנסות ותרגול כהכנה להנחיית IMR.  

שלב שני: כולל 13 מפגשים של הכשרה והדרכה על יישום ההתערבות, בתדירות של אחת לשבועיים שלושה. במהלך שנת הלימודים.

** סילבוס סופי עם מערכת שעות מדויקת יחולק לסטודנטים שיתקבלו לקורס.

 

יישום ההתערבות בשטח: כחלק מרכזי מתהליך הלמידה ניתן דגש ליישום ההתערבות בשטח, לפיכך לאחר הלמידה הראשונית, (כחודש לאחר תחילת הקורס) הסטודנטים יתבקשו להתחיל להנחות  קבוצת IMR שבועית בשרות בו הם עובדים.

חשוב לדעת: הקבוצה תונחה על ידי שני מנחים, במסגרת עבודתם (חובה על שניהם להשתתף בקורס).

 

משתתפים

הקורס מיועד ל-30 משתתפים, אנשי מקצוע, מדריכי שיקום וצרכנים נותני שירות ( לפחות 2 מכל ארגון, לפחות אחד מהשניים איש מקצוע), בעלי נסיון של שנה לפחות.

 

דרישות הקורס

·          ההתערבות ניהול מחלה והחלמה נשענת על חוברת עבודה, הדרושה לכל משתתף בקבוצת ההתערבות, לכן על הארגון להתחייב לספק את החוברות למשתתפי הקבוצה.

·         כל סטודנט מחויב למלא אחר המטלות שיוצגו בסילבוס שיחולק עם קבלת המועמדים לקורס ויוסברו בתחילת הקורס (מטלות אלו הם תנאי לקבלת התעודה). המטלות כוללות בין היתר נוכחות חובה והשתתפות פעילה בהדרכות ובימי הלמידה, הצגת מקרה, כתיבת דו”חות על הנחיית ההתערבות על פי הדרישות שרשומות בסילבוס.

·         על המשתתף להגיע לסדנאות ומפגשי ההדרכה באופן סדיר, חובת השתתפות 90% במהלך השנה.

·         נדרשת מחויבות להפעלת ההתערבות במהלך הקורס (תחילת ההתערבות אמצע דצמבר וסיומה סוף יולי)  והמשך הפעלת התערבות לפחות עוד שנה נוספת העוקבת את הקורס (לצורך הטמעת ההתערבות), באופן קבוצתי. על המועמדים להגיש טופס הצהרה (מצ”ב בנספח), החתום על ידי מנהל הארגון על הכוונה להנחות את ההתערבות במהלך הקורס ולאחריו.  במידה ומועמד מכל סיבה שהיא לא יכול להתחייב להנחיה רציפה מתחילת ההתערבות ועד לסופה, לא יוכל להתקבל לקורס.

·         על כל משתתף בקורס להיות מלווה בהדרכה פנים ארגונית באורח שוטף.

·         במידה ולא מסיים את חובותיו לקורס, לא יוכל להשתתף בקורס אחר בביה”ס לשיקום עד שלא ישלים את חובותיו כנ”ל.

·         המשתתף בקורס מחויב להמשך עבודה במשך שנה לפחות מסיום הקורס בשרות שיקומי כלשהו במערך השיקום בבריאות הנפש בקהילה או במקום עבודה טיפולי בהתאמה. עם עזיבת  מקום העבודה בטרם חלפה שנה לפחות מסיום הקורס, יידרש להחזיר את סכום מימון הקורס ששולם על ידי משרד הבריאות.

 

תנאי קבלה:

·         הרשמה הינה על פי צמד מנחים (2 סטודנטים שבאים מאותה מסגרת),

·         בכל צמד נדרש לפחות איש מקצוע אחד, שניהם בעלי שנה לפחות בתחום השיקום בבריאות הנפש של שנה.

·         ראיון קבלה.

·         עדיפות תינתן לארגונים שיציעו תכנית להרחבת הטמעת ההתערבות בארגונם מעבר לעובדים המשתתפים בתכנית הלימודים.

 

למפגש הראשון יש להביא את טופס ההצהרה על יישום ההתערבות בארגון (נספח מס' 1) חתום.

**התערבות ניהול מחלה והחלמה תורגמה והותאמה לעברית ע"י החוג לבריאות נפש קהילתית, אוניברסיטת חיפה.

 


עלות הקורס

עלות למשתתף - 1,855 ₪. השתתפות משרד הבריאות - 4,300 ₪