-  תקציר מפירסומי מרכז מחקר orif לשוק ההון  -

 The Impact of Minimum-Trading-Units on Stock Value and Price Volatility