-  תקציר מפירסומי מרכז מחקר לחשבונאות  -

 A Simple and Flexible DCF Valuation Formula