-  תקציר מפירסומי מרכז מחקר orif לשוק ההון  -

 The Nontradibility Premium of Derivatives Contracts