-  תקציר מפירסומי מרכז מחקר לחשבונאות  -

 Looking Back, Financial analysis Before computers