-  תקציר מפירסומי מרכז מחקר orif לשוק ההון  -

 Ipo Discount And Competition