-  תקציר מפירסומי מרכז מחקר orif לשוק ההון  -

 Measuring the Efficiency of the Intraday Forex Market with a Universal Data Compression Algorithm