-  תקציר מפירסומי מרכז מחקר לחשבונאות  -

 Duration and Convexity formulas odd and first period bonds