-  תקציר מפירסומי מרכז מחקר לחשבונאות  -

 NPV as a function of IRR