-  תקציר מפירסומי מרכז מחקר orif לשוק ההון  -

 Safer Margins for Option Trading: How Accuracy Promotes Efficiency