-  תקציר מפירסומי מרכז מחקר orif לשוק ההון  -

 בחינת הקשר בין איכות ממשל תאגידי לבין ביצועיהן של חברות שהשליטה בהן מרוכזת בידי קומץ בעלי שליטה

בעבודה זו אנו בוחנים את ההשפעה של מבנה שליטה ריכוזי על הקשר בין איכות הממשל התאגידי בחברות לבין ביצועיהן ושערי התשואה על מניותיהן. אנו מציעים מספר מדדים למדידת איכות הממשל התאגידי על בסיס מדגם נתונים ייחודי בשוק ההון הישראלי שמאפשר לבחון את הסוגיה בתנאי 'מעבדה' על חברות משני סוגים, חברות שהתאגדו בישראל ונסחרות בבורסה בת"א בלבד (קבוצת המדגם), וחברות הדומות לחברות בקבוצת המדגם שהתאגדו בישראל ורשומות למסחר גם בבורסות בארה"ב (קבוצת ביקורת). הייחוד של קבוצת הביקורת הוא שהחברות הדואליות הרשומות למסחר בארה"ב ובבורסה בתל אביב נהנות מחוק הרישום הכפול לפיו הן פטורות מדיווח על פי הדין הישראלי, וחייבות בדיווח, בישראל ובארה"ב, רק על פי הדין האמריקאי. הממצאים העיקריים הם אלה: (1) הציונים לגבי איכות הממשל התאגידי גבוהים יותר בחברות ישראליות דואליות מאשר בחברות ישראליות שמניותיהן רשומות למסחר בישראל בלבד; (2) הפער בין הביצועים של החברות הדואליות (Tobin's Q) ושיעורי התשואה על מניותיהן לבין אלה של החברות הישראליות הלא דואליות קשור באופן מובהק לפער באיכות הממשל התאגידי בין שתי הקבוצות הללו; (3) למבנה השליטה הריכוזי יש השפעה שלילית על הקשר בין ביצועי החברה לבין איכות הממשל התאגידי; ו- (4) בבניית מדד להערכת איכות הממשל התאגידי לא ניתן להסתפק בבחינה של מאפיינים בודדים דוגמת, מבנה שליטה, מבנה דירקטוריון, פיצוי מנהלים, אחריות מנהלים ודירקטורים, ומידת ההגנה על זכויות בעלי המניות, אלא במכלול של המאפיינים השונים; יחד עם זאת, המדד יכול להתבסס על מספר מצומצם אך מגוון של התכונות הללו המאפיינות את הממשל התאגידי