-  תקציר מפירסומי מרכז מחקר orif לשוק ההון  -

 מדד הפחד בישראל בחינת הקשר בין שערי המניות, מדד הפחד ותנודתיות שערי המניות