-  תקציר מפירסומי מרכז מחקר להתנהגות ארגונית ו HR  -

 מודל להצלחה וכישלון בעימותים פוליטיים טלוויזיוניים וההקשר המגדרי