-  תקציר מפירסומי מרכז מחקר orif לשוק ההון  -

 An Analysis of Private vs. Public Firm Valuations and the Contribution of Financial Experts