-  תקציר מפירסומי מרכז מחקר orif לשוק ההון  -

 עמדות הפרט ביחס לתכנון הפרישה והחיסכון הפנסיוני

שיטת החיסכון הפנסיוני הנהוגה בישראל ובמרבית המדינות המפותחות מבוססת על הכוונה עצמית, לפיה החוסכים בוחרים את קרן הפנסיה, את פרופיל הסיכון, את הכיסוי הביטוחי, שוקלים שיקולי מיסוי, עמלות ועוד. ניתן היה לצפות כי לאור החשיבות הרבה של החלטת החיסכון הפנסיוני ישקיעו החוסכים זמן ומאמץ על מנת לחסוך סכומים ראויים ובנתיב אופטימלי לקראת הפרישה, אלא שהמציאות הפוכה: הכיסוי הפנסיוני של מרבית העובדים בעולם המערבי נמוך מהרצוי, והרכבו אינו אופטימלי. בין הסיבות לתופעה זו ניתן למנות את ההימנעות מקבלת החלטות בנושא, או קבלת החלטות לקויה, כנראה עקב המורכבות הגבוהה ואוריינות פיננסית נמוכה. ניתן לשער כי חוסכים נמנעים מקבלת החלטות בנושא סבוך זה מתוך תחושה כאילו האחריות לצרכיהם הפנסיוניים נתונה בידי הממשלה או המעסיק. מחקר זה בוחן את עמדות הפרטים כבסיס לקבלת החלטות בנושא הפרישה, על מנת לבחון שמא השפעה על עמדות יכולה לסייע בקבלת החלטות שקולות ורציונליות בנושא. אנו מוצאים כי העלאת נושא הפרישה לתודעה, שכנוע בצורך לפרוש בגיל מוגדר ולהתחיל בתכנון החיסכון בגיל צעיר צפויים להניע חוסכים לבקש ייעוץ מקצועי.