-  תקציר מפירסומי מרכז מחקר orif לשוק ההון  -

 האם תשואתה של מניה תלויה בסיכון השיטתי או במאפייני הפירמה? בחינה אמפירית בשוק ההון הישראלי