-  תקציר מפירסומי מרכז מחקר לחשבונאות  -

 חיפוש רנטות עם גמול אסימטרי במודל של הפרטה