-  תקציר מפירסומי המרכז לחקר קבלת החלטות רפואיות  -

 Disregarding preliminary information when assessing job candidates’ performance: Mission impossible