-  תקציר מפירסומי המרכז לחקר קבלת החלטות רפואיות  -

 Deliberation before determination: the definitionand evaluation of good decision making