-  תקציר מפירסומי המרכז לחקר קבלת החלטות רפואיות  -

 Barriers to Health Information and Buliding Solutions