-  תקציר מפירסומי המרכז לחקר קבלת החלטות רפואיות  -

 The status of shared decision making and citizen participation in Israeli medicine